To Taub Txog Kev Kub Ntxhov Thaum Los Daus

Cob qhia ib tsoom pej xeem uas saib tshooj no kom pom qab nres lawv tej tsheb thaum muaj kev kub ntxhov txog daus los. Ib tsoom pej xeem saib tshooj no yuav kawm txog ntau txoj cai uas Nroog Minneapolis thiab Saint Paul tau tsim muaj kom sawv daws cov tsheb thiaj tsis raug cab tawm.

Keywords: 
snow, snow emergency, plow, plowing, tow, towing, street, snowing