To Taub Rau Chav Emergency Room

 

Mus emergency tom tsev kho mob yog ib yam txaus txhawj rau txhua tus neeg. Yuavtsum paub tias thaum twg thiaj tsimnyog mus emergency lossis mus ntsib chaw kuaj mob xwb lossis mus tsev kho mob uas pab sai.

Cov yeeb kab no yuav qhia kom paub tias thaum twg thiaj tsimnyog mus emergency, muaj kev pab dabtsi thaum mus emergency, thiab lwm qhov chaw pab thaum tsis yog mob hnyav.

Keywords: 
ambulance, hospital, doctor, emergency room, ER, clinic