Nkag siab txog kev ntsuas tus cua Air Quality thiab txoj kev noj qab haushuv

Peb lub ntiajteb no nws muaj ntau yam cuabyeej uas siv yoojyim. Tiamsis, ntau yam ntawm tej cuabyeej no nws siv roj coj los hlawv uas ncho mus txuam rau tej huabcua. Huabcua phem nws cuamtshuam rau txhua leej txoj kev nojqab haushuv. Tiamsis muaj qee leej uas muaj mob uas yuav nyuaj dua rau nws.

Tus cua huv no nws hloov tas mus li, thiab ib lub xeev twg mas nyias muaj nyias. Xeev Minnesota Pollution Control lub kooshaum yeej tau los mus ntsuas tas mus li txog ntawm tej cua thiab muab qhia rau niam txiv pejxeem uas siv tus ntsuas cua Air Quality Index.

Kawm kom paub siv tus Air Quality Index kom koj thiaj li paub tivthaiv koj txog kev noj qab haushuv uas kawm los ntawm ECHO Minnesota thiab TPT uas yog muab hais ua lus Mev, Mhoob, Somali thiab lus Askiv.

Keywords: