Kawm Kom Paub Txog Mob Ntsws (TB)

 

Kab mob ntsws TB yog ib tug kab mob uas phem heev thiab yog ib tug kab mob uas sib kis 
tau los ntawm fuab cua. Kab mob ntsws “TB” ya raws tej cua thaum tus neeg mob ntsws 
hnoo, luag, lossis txham. Vim tus kab mob ntsws TB sib kis tau los ntawm tej fuab cua, txhua 
tus neeg yeej kis tau tus kab mob ntsws TB.  Yog koj nyob rau cov teb chaw uas muaj neeg mob ntsws TB coob, koj yuav tsum mus kuaj 
seb puas muaj mob ntsws TB. Yog paub hais tias koj mob ntsws TB, ua ntej tshaj yog mus 
kho thiab tiv thaiv kom txhob kis rau lwm tus.  

Kab mob ntsws TB yog ib tug kab mob uas phem heev thiab yog ib tug kab mob uas sib kis tau los ntawm fuab cua. Kab mob ntsws “TB” ya raws tej cua thaum tus neeg mob ntsws hnoo, luag, lossis txham. Vim tus kab mob ntsws TB sib kis tau los ntawm tej fuab cua, txhua tus neeg yeej kis tau tus kab mob ntsws TB.  Yog koj nyob rau cov teb chaw uas muaj neeg mob ntsws TB coob, koj yuav tsum mus kuaj seb puas muaj mob ntsws TB. Yog paub hais tias koj mob ntsws TB, ua ntej tshaj yog mus kho thiab tiv thaiv kom txhob kis rau lwm tus.  

 

Keywords: 
Awareness, Tuberculosis, TB, Treatment