Xav Paub Meej Mloog Xov Tooj Huab Cua

Yog ib qho tseem ceeb uas yus yuav tsum paub meej txog huab cua daj huab cua dub thiab lwm yam xwm txheej uas cuam tshuam rau cov pej xeem hauv zej zog. Thaum muaj huab cua daj huab cua dub los sis lwm yam kev kub ntxhov hauv zej zog, xov tooj huab cua yuav ceeb toom txog tej xwm txheej kub ntxhov ntawm huab cua. 

Keywords: