Kev Kawm Tshwj Xeeb Rau Cov Menyuam Me

Muaj tej tus menyuam muaj teeb meem ua rau lawv kawm tsis tau ntawv zoo. Nyob hauv Minnesota, muaj ib txoj kev pab hu ua Kev Kawm Tshwj Xeeb Special Education. Cov kev pab no muaj pib thaum yug los thiab pib pab ua ntej mus kawm ntawv.  Tseem ceeb heev uas yuav ntsuam tau coj koj tus menyuam mus cuag kws kho mob kuaj seb nws puas pom kev, puas hnov lus, kev loj hlob zoo li cas. Nrhiav pom qhov teeb meem txog kev loj hlob thaum ntxov yuav pab tau niam txiv saib xyuas kom lawv cov menyuam me tau kev pab ntxov thiab sai li sai tau.  

Keywords: 
children, Special Education