Sib pab kom dhau lub caij nyuaj

Tej yam ceeb ntshai, li khaublig cua uas tshwmsim rau nroog Minneapolis xyoo 2011, tsis yoojyim muab tso tseg. Neeg yuav txhawj, nyuaj siab thiab ntshai thaum xav txog yam uas ploj lawm, thiab yuav tau los pib dua.

Teebmeem tshwmsim thaum twg licas tuaj los peb muaj peevxwm kovyeej. Yuav muaj kev qhia kom peb paub npaj, kev sib koomtes, thiab kev pab peb tus kheej, peb tsevneeg, thiab peb lub zejzos.

Keywords: