Tiv Thaiv Kom Zaub Mov Huv

 Kab mob sib kis yog thaum kab mob ntawm ib cov khoom noj kis rau lwm cov khoom noj. Tiv thaiv tsis pub kab mob sib kis yog ib yam tseemceeb raws li nram no.

Keywords: