Kaab Mob Kis Ntawm Kev Sis Dleev Seb Yuav Tiv Thaiv Le Caag hab Khu Le Caag

 

Kaab mob kis ntawm kev sis dleev - lossis mob kas cees - yog yaam tiv thaiv tau hab khu tau, tab sis ntau zag tsi muaj tej yaam mob xub tshwm ua ntej qha tas yog mob kas cees. Kev moog kuaj tseem ceeb heev vim yog muaj mob kas cees yuav haj yam muaj 
mob tuaj kws txaus ntshai, hab kuj ua rua yug tuag taug.

Kaab mob kis ntawm kev sis dleev - lossis mob kas cees - yog yaam tiv thaiv tau hab khu tau, tab sis ntau zag tsi muaj tej yaam mob xub tshwm ua ntej qha tas yog mob kas cees. Kev moog kuaj tseem ceeb heev vim yog muaj mob kas cees yuav haj yam muaj mob tuaj kws txaus ntshai, hab kuj ua rua yug tuag taug.

 

 

Keywords: 
HIV, AIDS, STD, herpes, HPV, birth control, condoms, vaginitis, chlamydia, gonorrhea, syphilis, genital warts, hepatitis, trichomonas, pubic lice