Tiv thaiv kom txhob mob ko tawm

Muaj ib cov mob hu ua food-borne illness kws tshwm lug ntawm tej khoom noj txawm yog tej khoom noj ntawd ntxim noj, tsw qaab hab ntxim qaab.  Muaj ntau ntau hom mob kws tshwm lug ntawm tej khoom noj tabsis muaj ob hom kws muaj tshwm tshaaj yog hu ua Salmonella hab Norovirus.

Keywords: 
food, illness, food safety, food borne, food poisoning, undercooked meat