Tiv Thaiv Kom tej Hluas Txhob Muaj Ntshav Qab Zib

 

Ntshav qab zib hom 2 yog ib hom mob uas tsis tau muaj cov tshuaj kho kom zoo kiag li, thiab tseem yuav ua kev mob loj uas roj ntsha tsis zoo zuj zus tuaj, thiab pib raug mob rau cov hluas ntau tam sim no tshaj yav tas los.

 

Cov Txhawb Zaj no yog the F. R. Bigelow Foundation, Hardenbergh Foundation, and J. Elmer & Esther Hansman Charitable Trust. 

Tau Koom Tes Nrog the Boys and Girls Clubs of the Twin Cities.

Keywords: