Cev Ntaj Ntsug Zoo, Noj Zoo thiab Nyob Zoo

 

Txawm koj nyob qhov twg los xij, noj cov zaub mov kws paab rua yug noj qaab nyob zoo yog ib yaam tseem ceeb heev.  Tab sis tej zag cov tuab neeg kws tsiv lwm lub teb chaws tuaj hab cov tuab neeg tawg rog kws tuaj tshab rua lub teb chaws Amelikas nuav 
nrhav tsi tau tej khoom noj kws puab txeev noj huv puab teb chaws.  Yuav paab kuas noj qaab haus huv, yog ib qho tseem ceeb heev kws yuav tau kawm saib yaam khoom noj twg txha yog yaam zoo tshaaj rua koj hab koj kev noj qaab nyob zoo.”

Txawm koj nyob qhov twg los xij, noj cov zaub mov kws paab rua yug noj qaab nyob zoo yog ib yaam tseem ceeb heev.  Tab sis tej zag cov tuab neeg kws tsiv lwm lub teb chaws tuaj hab cov tuab neeg tawg rog kws tuaj tshab rua lub teb chaws Amelikas nuav nrhav tsi tau tej khoom noj kws puab txeev noj huv puab teb chaws.  Yuav paab kuas noj qaab haus huv, yog ib qho tseem ceeb heev kws yuav tau kawm saib yaam khoom noj twg txha yog yaam zoo tshaaj rua koj hab koj kev noj qaab nyob zoo.

 

Keywords: 
health, food, fitness, exercise, nutrition, healthy eating, nutrition and exercise