Nyuaj siab/kho siab thaum muaj xwm ceev

Nyob dlhau ib qhov kev ti teg ti taw losis tej kaam maaj heev tsi yog ib yaam yooj yim rua ib leeg tug twg.  Tej kaam maaj heev kws luj—tsi has fuab cua puam tsuaj puag ntsoog, tshuaj nchuav, kaab mob tshwm tuaj, losis raug tawm tsaam lug ntawm tej tuab neeg phem—yuav ua ib lub nraa nyaav heev rua zej zog.

Keywords: 
health, mental health, brain