Vaj Tsev Uas Tsis Muaj Hmoov Tshuaj Lead Kom Menyuam Tsis Muaj Mob

 

“Lead” yog ib cov moov txhuas kws siv tau pheej yig 
tshaaj kub losis nyaj.  Koj yeej tsi pum losis tsi nov 
tsw, tab sis moov txhuas lead yog ib yaam txaus 
txhawj heev rua koj tsev tuab neeg kev noj qaab haus 
huv.  Tej zag nwg kuj muaj nyob rua huv koj lub 
tsev—tshwj xeeb yog koj nyob cov tsev qub zog.

“Lead” yog ib cov moov txhuas kws siv tau pheej yig tshaaj kub losis nyaj.  Koj yeej tsi pum losis tsi nov tsw, tab sis moov txhuas lead yog ib yaam txaus txhawj heev rua koj tsev tuab neeg kev noj qaab haus huv.  Tej zag nwg kuj muaj nyob rua huv koj lub tsev—tshwj xeeb yog koj nyob cov tsev qub zog.

 

Keywords: 
kua txhuas, xim, noj xim, kov hmoov av