Ntxua Khaub Ncaws Rhuav Tshem Kab Tshuam Tshooj

Ntxhua tej khaub ncaws, pam thiab ntaub pua chaw yog ib yam yoojyim uas pab kom txhob muaj kab tshuam tshooj . Peb yuav saib seb yog vim licas thiab ua licas thiaj yog. Yog tias muaj kab tshuam tshooj hauv koj tsev, yuav tau muab tej khaub ncaws ntaub pam ntxhua. Yuav pab kom txhob muaj tshuam tshooj lawm. Peb feem coob twb ntxhua khaub ncaws li no lawm: ib yog cais raws ntaub, ob yog ntxhua, thiab peb yog ziab. Ua li no thiaj pab rhuav tshem tshuam tshooj.

Keywords: 
bed bugs, parasite, pest, bedbugs, laundary