SAIB KOM TEJ QAIB TEJ OS TXHOB MUAJ MOB (BACKYARD BIOSECURITY)

Koj muaj peev xwm txu tau kuas xob muaj kaab mob ntawm tej qab tej us xws le kaab npaws noog lug ntawm kev xyum ua “backyard biosecurity”.

Keywords: 
Flu, sick, illness, bird flu, bird, birds, avian, biosecurity, safe, influenza