Cov tshuaj lom neeg hauv tsev thiab cov kua tshuaj phem

1. Tej tshuaj tu vaaj tu tsev yog ib qhov kws pemsij heev hab yuav tau muab teev ca kuas meej. Yuav tau muab ca rua tej qhovchaw zoo hab tej qhovchaw kws mivnyuas ncaav tsi cuag. 2. Tej tshuaj siv huv tej tuam txhaab ua hawjlwm kuj yog ib qhov kws pemsij heev yog tas nwg cale nchuav,losis yog muaj tej tug txhob txwm siv lug ua tej yaam phem. Yog muaj tej tshuaj kws tawg, cale moog rua ib qhov kws nyob sab tshaaj hab nrug dleb ntawm qhovchaw kws tawg, losis nyob qhov chaw kws tej cua yuav tshuab cov paa ntawd tuaj tsi txug (txaav ta wm ntawm qhov kws muaj cua tshuab cov paa ntawdtuaj. 3. Yog koj xaav tas muaj ib tug tuabneeg twg raug mob lug ntawm tej tshuajlom huv tsev losis tom chaw ua hawjlwm, hu 9-1-1 losis hu lub chaw Kev Tswjfwm Tshuajlom (Poison Control System) tuaj paab (1-800-222-1222).

Keywords: 
hazard, poison, chemical, poisons, chemicals, tshuaj phomsij, tshuaj txhaum, tshuaj, tshuaj lom