Hwj Kev Tu Tej Laus Lub Neej Thaum Kawg

Nws nyuaj thiab txaus ntshai rau tib neeg  thaum xav txog txoj kev tag simneej thiab txojsia yuav los xaus. Peb tsisnyiam tham txog peb txoj kev tuag, lossis txoj kev tuag ntawm peb cov neeg txheebze. Thaum los txog rau txoj kev muaj mob loj, cov tshuaj tiamno nws kuj muaj ciajciam tias pab tau ntau npaum licas. Qeethaum tej mob yeej kho tsiszoo, thiab cov neeg mob yuav tag simneej los ntawm tej kev muaj mob.

Nws muaj kwv tus tej neeg muaj mob kom nyabxeeb thaum yuav tag txojsia. Nws hu ua “Hospice”. Hospice yog ib txoj kev teebtim los mus tu tus neeg muaj mob kom tau zoo nyob thiab txhob mob, nrog rau tsev neeg los mus pab tu. Hospice nrhiav txoj kev pab rau tsev neeg kom muaj txoj kev nyob kajsiab ua ntej tus neeg yuav tag simneej. Kom tus neeg muaj mob tau txais txoj kev hlub, tsimtxiaj thiab nyabxeeb raw li lawv txoj kev ntseeg yog los ntawm txoj yuavtsum muaj kev fwm thiab thoojsiab koomntswv nrog rau tsev neeg.

Kawm kom paub txog txoj kev tus neeg nrog rau ECHO-TPT daim yeebyaj duab, nws yuav muaj hais uas lus Mev, Mhoob, Somali, Qhabmim, thiab Askiv.

Keywords: 
hospice care, elderly, sick, ill, end-of-life, hospice, kev tu tej laus, laus neeg, neeg laus, lub neej txoj sia thaum kawg, npaj thaum laus