MOB HIV THIAB EJ (AIDS): KEV TIV THAIV THIAB KAWM KOM PAUB TXOG

Raws li tau pom muaj los, kab mob H-I-V thiab AIDS yog ib yam kab mob kis rau tibneeg mob coob tshaj plaws, tsis muaj ib tug tibneeg uas lub cev yuav tawm tsam tiv thaiv tau cov kab mob no thiab tseem tsis tau muaj tshuaj los kho cov kab mob HIV thiab AIDS no kom zoo hlo.  Qhov zoo yog koj yuav tsum tau kawm kom paub cov kab mob zoo thiab kawm kev tiv thaiv.

Keywords: 
HIV/AIDS, HIV, AIDS, Awareness