Luam Yeeb Muaj Kev Piamsij Rau Zej Zos

Txhua xyoo hauv Minnesota coob leej ntau tus tuag vim kev siv luam yeeb. Kev siv luam yeeb yog ib yam muaj yees taus. Tabsis txhua hnub coob tus kuj txiav tau lawm.

Kev kawm no ntev li 20-30 feeb yuav qhia tias kev siv luam yeeb ua tau mob ntau yam thiab txo tau txojsia, muaj chaw pab thiab txhawb rau cov uas xav txiav luam yeeb, thiab lwm yam.

Keywords: