Tiv Thaiv Qhov Chaw Ua Noj Kom Txhob Kub Nyhiab

Koj puas paub hais tias ib nrab ntawm cov tsev kub nyhiab yog pib los ntawm qhov chaw ua mov noj los?  Qhov kev no qhia muaj xov qhia txog kev tiv thaiv kom qhov chaw ua noj txhob kub nyhiab. Cov neeg xyuas yuav kawm ntau tswv yim pab txuag kom lawv tej khoom ua noj txhob kub thiab kom txhob muaj teeb meem rau qhov chaw ua noj tsev thiaj tsis kub nyhiab.

Keywords: 
cooking, fire, kitchen, gas, heat, kitchen fire, boil, stove, oven, flames