Kev Noj Qab Nyob Zoo Tom Haujlwm

 

Kev noj qab nyob zoo thiab kev tu cev ntawm cov neeg ua haujlwm yog ib yam tseemceeb ntawm kev npaj zaub mov.  Nov yog tej yam koj yuav tau paub.

Keywords: 
noj qab haus huv, ntxuav tes, kab mob, ua noj ua haus