KUAJ MENYUAM UA NTEJ MUS PIB KAWM NTAWV XWS LI KUAJ SEB PUAS HNOV LUS, QHOV MUAG PUAS POM KEV, KEV LOJ HLOB ZOO LICAS

 

Thaum ib tug mivnyuas muaj noob nyoog 3 xyoo, nam txiv yuav tau hu nug lub tsev kawm ntawv ntawm puab cheeb tsaam saib puas muaj Mivnyuas Yau Kev Soj Ntsuam (Early Childhood Screening) rua lub sij hawm twg.  Kev soj ntsuam nuav yog kuaj rua kev kawm saib puas muaj teeb meem hab kev mob 
nkeeg.  Nam txiv hab mivnyuas yuav raug taw moog rua tej kev paab cuam kws yuav paab tau puab sai.  Nuav yuav paab cov mivnyuas npaaj tau puab tug heej zoo dlua rua kev kawm ntawv.

Thaum ib tug mivnyuas muaj noob nyoog 3 xyoo, nam txiv yuav tau hu nug lub tsev kawm ntawv ntawm puab cheeb tsaam saib puas muaj Mivnyuas Yau Kev Soj Ntsuam (Early Childhood Screening) rua lub sij hawm twg.  Kev soj ntsuam nuav yog kuaj rua kev kawm saib puas muaj teeb meem hab kev mob nkeeg.  Nam txiv hab mivnyuas yuav raug taw moog rua tej kev paab cuam kws yuav paab tau puab sai.  Nuav yuav paab cov mivnyuas npaaj tau puab tug heej zoo dlua rua kev kawm ntawv.

 

Keywords: 
Child Safety, Early Childhood Screening, Child Health