Siv Tes Rhuav Tshem Kab Tshuam Tshooj

Kuv xav qhia seb yuav siv ob txhais tes rhuav tshem kab tshuam tshooj licas. Tsis tau txhais tias yuav siv koj ob txhais tes los ntes ib tug zuj zus, tabsis yuav pab rau koj yog tias koj tus tswv tsev tsis koomtes pab lossis koj tsis muaj nyiaj ntiav cov neeg ua haujlwm rau seem no.

Keywords: 
housing, bed bugs, bedbug, pest