Koom Haum – Community Action Minnesota

Minnesota muaj 28 lub koom haum pab kom koj tau lub neej zoo. Cov koom haum pab no muaj xov qhia ntau yam txog cov kev pab xws li kev kawm ntawv ntxov (Head Start), kev pab them nqis fais fab (energy assistance), kev pab kho vajtsev kom txhob no (weatherization), kev pab nrhiav tsev nyob (affordable housing), kev pab zaub mov (food support), kev pab rau cov laus-(senior services), kev pab them neeg qhia qoj ib ce-(financial fitness training), kev pab ua se (tax preparation) thiab cob qhia hauj lwm (job training). 

Keywords: 
Food Support, housing, weather, community, community action, action, head start, energy, energy assistance, weatherization, seniors, senior, tax, taxes, tax preparation, affordable housing, support, senior services