Kev tus tej laus – Yog ib Feem ntawm Peb Kev Coj

Thaum ib tug neeg pab lwm tus --  pab nws cov laus, losyog tej neeg nyob ibncig uas lawv pab tsistau lawv tus kheej – cov neeg no peb hu lawv ua “Neeg Tu Neeg”. Kev tu ib tug neeg nws kuj los yoojyim npaum li kev mus yuav khoom tom khw ib asthiv ib zaug, losyog tu ib tug neeg ntawm ib hnub dhau ib hnub kiag.

Kev tu ib tug neeg yog ib yam zoo heev uas ua pub rau ib tug neeg yus hlub. Tiamsis, nyob rau lub caijnyoog tiamno, nws kuj yoojyim rau ib tug tu tau ntau leej. Yog koj pab ibtug neeg txheebze koj, phoojywg los yog cov nyob ibncig ntawm koj, koj yog tus Neeg Tu Neeg! Nrhiav kev pab, kev txhawb cuabzog thiab lajfab tswvyim kom koj thiaj tswj koj tus kheej kom muaj kev nojqab haushuv thiab tsomkwv kom koj txhob muaj kev nyuajsiab. 

Kawm kom paub txog txoj kev tu neeg nrog rau ECHO-TPT daim yeebyaj duab, nws yuav muaj hais uas lus Mev, Mhoob, Somali, Qhabmim, thiab Askiv.

Keywords: 
aging, caregiver, elders, caregiving, caring for others, lub neej thaum laus, Ua tus neeg tu neeg, tu lwm leej lwm tus