Cancer Mis: Muab Tshem Tawm, Tiv Thaiv thiab Kho

Qhov kev qhia no muaj xov tseem ceeb qhia txog kev tiv thaiv thiab kho cancer mis. Cov neeg xyuas yuav kawm tau cov xov tseem ceeb xws li paub ahis tias cancer mis yog tus mob li cas, yuav kho li cas, yuav tiv thaiv li cas thiaj lit sis raug, thiab yuav nrhiav kev pab li cas rau yus tus kheej thiab tsev neeg.

Mammograms                                     Checks

      

Kawm kom paub ntau ntxiv txog cancer mis yog saib cov kev sib tham nrog cov neeg twb muaj mob cancer los lawm. Lawv qhia txog lawv cov kev mob dhau los thiab seb lawv kawm tau dab tsi thiab lawv kho li cas thiab muaj kev pab li cas rau cov neeg muaj mob cancer mis.

Xiong My Ly                                        Rebecca Clotts

      

Qhov tso tawm hauv TV no, tsis yog peb xav qhia tib neeg tab sis yog peb xav kom sawv daws paub hais tias tseem tshuav kev cia siab thiab muaj kev pab ntau yam rau lawv tus kheej thiab tsev neeg.  Ua kom muaj txoj kev cob qhia no tshwm sim, peb coj cov kws kho mob, cov neeg paub txog cancer, cov chaw xyuas kev noj qab haus huv, thiab cov tib neeg uas tau muaj cancer mis dua los lawm tuaj piav txog tus kab mob cancer mis thiab lawv kev paub txog tus kab mob.

Cov nyiaj siv rau txoj kev cob qhia no yog los ntawm Susan B. Komen for the Cure Minnesota® muab rau ECHO qhia kom neeg paub tiv thaiv tus kab mob cancer mis, thiab qhia kom cov neeg Mev, Neeg Hmoob, Neeg Somali, thiab cov neeg tsis paub nyeem ntawv zoo hauv Minnesota paub txog tus kab mob cancer mis. Cov nyiaj yog coj los tsim ua duab tso tawm hauv TV, tshaj tawm rau sawv daws, sau ntawm rau hauv qhov web site, ua DVD muab pub rau cov neeg uas paub lus Askiv tsis txaus thiab muab ua ntaub ntawv qhia cov kawm lus Askiv (ELL).

Saib peb sib tham nrog cov neeg uas muaj dua cancer lawm.

Susan G. Komen logo

Keywords: 
Treatment, prevent, cancer, breast, breast cancer, women, detection, woman, female, girl, therapy