Kuaj Kom Huv Raws Cai

Peb xav kom tej zaub mov huv thiab qhov chaw ua los tu huvsi. Tsis xav kom cov neeg tuaj noj zaub mov muaj mob. Yog li no, koj yuavtsum tau xyuas koj tej zaub mov. Vim licas koj thiaj ua li no? Muaj qee yam tseemceeb li nram no.

Keywords: 
food, food safety, inspection