Tsomkwm Tivthaiv Tej Laus

Peb yuav tau hwm peb tej laus thiab yuav tivthaiv lawv kom txhob ntsib teebmeem. Cov neeg laus lawv muaj kev txawjntse uas yuav qhia tau rau peb cov tub ntxhais hluas. Tiamsis, lub neej no nws muaj nws txoj kev yuav los qhia rau peb txhualeej, qeethaum yuav tsum yog pom dejdag siab thiaj nqig. Txawm rau cov laus los yeej zoo tibyam lintawv thiab.

Puas tau muaj ib tug neeg nrog koj tham txog kev yuav khoom losyog ua tej yam uas txog thaum kawg nws yog kev dag xwb? Yog muaj ibtug neeg hais kom koj muab nyiaj losyog koj tej ntaub ntawv txog koj ntiagtug rau lawv, qhov ntawv hus tias "Dagntxias" thiab nws yog kev Txhaumcai. Thoobtsib tonrog yog tus yawmsij yuav tawmtsam cov neeg phem (Scammer) no. Kawm kom paub txog cov neeg "Dagntxias" nrog rau ECHO daim yeebyajduab, hais ua lus Askiv, Mev, Mhoob thiab Somali.

Qhov yeebyajkiab no yog koomtes los ntawm ECHO Minnesota thiab Twin Cities Public Television.

Keywords: 
Senior Fraud, aging, safety, Dag Tej Laus, Muaj Hnubnyoog, Tivthaiv Kev Phomsij