Kab Mob Ua Pa Nyuaj - Asthma

 

Rua cov tuab neeg feem coob, tawm moog hli 
cua nrug rua tej nroj tsuag yog ib yaam kws ua 
rua peb su lug sav hab  kaaj sab heev.  Tab sis 
tu sab, kev tawm moog ua si saab nrau ua rua 
ntau tug muaj mob.  Ua paa los kuj yuav nyuaj 
vim muaj kev mob nyob rua tej hlaab paa kws 
ua rua lub qhov ntswg, tsoj paas, hab lub ntsws 
ua hauj lwm tsi zoo, cov nuav yog tej kws 
nyob huv peb lub cev kws paab peb ua paa.

Rua cov tuab neeg feem coob, tawm moog hli cua nrug rua tej nroj tsuag yog ib yaam kws ua rua peb su lug sav hab  kaaj sab heev.  Tab sis tu sab, kev tawm moog ua si saab nrau ua rua ntau tug muaj mob.  Ua paa los kuj yuav nyuaj vim muaj kev mob nyob rua tej hlaab paa kws ua rua lub qhov ntswg, tsoj paas, hab lub ntsws ua hauj lwm tsi zoo, cov nuav yog tej kws nyob huv peb lub cev kws paab peb ua paa.

 

Keywords: 
asthma, respiratory, disease, breathing, coughing, cough, sick