Kab Npaws Hnoos thiab Kab Npaws Kis Toj Kis Pes

 

“A“Kaab npaws kij toj kis peg yog ib lub sij 
hawm kws yuav nyuaj heev—rua peb suav 
dlawg.  Peb yuav tsiv tsi dlhau.  Tab sis 
yog peb koom teg ua ke, peb yuav nrhav 
tau kev lug npaaj kuas txhij rua tej lub si 
jhawm le ntawd—hab ib leeg paab ib leeg 
kuas nyaj dlhau.”

Kaab npaws kij toj kis peg yog ib lub sij hawm kws yuav nyuaj heev—rua peb suav dlawg.  Peb yuav tsiv tsi dlhau.  Tab sis yog peb koom teg ua ke, peb yuav nrhav tau kev lug npaaj kuas txhij rua tej lub si jhawm le ntawd—hab ib leeg paab ib leeg kuas nyaj dlhau.

Keywords: 
Flu, sick, health, illness, avian flu, bird flu, bird, pandemic