Kev Txais Tej Kev Kho Mob nyob xeev Minnesota

Nyob rau lub tebchaws Asmeskas no, koj yuav tsistau txais kev khomob zoo yog tias koj tsismuaj daimntawv khomob. Tsab cai Affordable Care Act txam kom yov luag txhua leej yuav tau muaj ntawv kho mob thiab tsim kom muaj ntau hom ntawv kho mob kom tus nqi khom haum.

MNsure muaj zwm nyob vas sab muag kev pab nrhiav ntawv kho mob khom haum nqi rau tsoom neeg Minnesota.  Yog koj yuav, them tsis taus ntawv kho mob insurance rau koj, los sis nrhiav kev pab cuam nyiaj mus them, MNsure yog txoj kev pib.  Muaj neeg thoob tsib paub hais koj hom lus pab dawb rau koj.  Thaum tau txais ntawv kho mob pab lawm, koj yuav tau- to taub txog ntawm cov kev pab koj txais tau, thiab feem koj yuav tau ua.  Los sis kev  kuaj mob pab tiv thaiv thaum  mus cuag koj lub chaw kho mob.

Qhov zoo tshaj plaws yuav tiv thaiv tau koj tsev neeg kom tsis muaj mob yog, kev to taub txog kev siv koj daim ntawv kho mob tej kev pab cuam.  Kawm kom paub txog kev kho mob thiab daim ntawv pab cuam kev kho mob nyob rau ECHO-TPT co-production, muaj hais ua lus Mev, lus Hmoob, lus Xam Mav Lia, thiab lus As Kiv.

Keywords: 
healthcare, insurance, MNsure, health care, access, accessing healthcare in mn, accessing healthcare in Minnesota, accessing health care in mn