Tu Thaum Poj Niam Muaj Menyuam Hauv Plab

Nwg yog ib qhov tseem ceeb heev rua cov quas puj yuav tsum tau folic acid txaus vim puab yuav xeeb tub.  Txhua zag kws xeeb tub tsi yog yeej npaaj ua ntej kuas muaj, yog le yuav tau noj cov folic acid txhua nub koj lub cev txha le muaj cov vivtasmees kws nwg yuav tsum tau yog  koj cev xeeb tub.

Keywords: 
health, folic acid and prenatal care, women's health, folic acid, prenatal, pregnancy, vitamins