Tham gia

Donate to ECHO

ĐÓNG GÓP THIỆN NGUYỆN

Hãy đóng góp ngay hôm nay để giúp mọi người bảo vệ sức khỏe, an toàn và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Volunteer with ECHO

THAM GIA TÌNH NGUYỆN

Hãy tìm hiểu cách thức tham gia nhóm tình nguyện viên cộng đồng tận tâm của ECHO. Có nhiều cách để tham gia – hãy tìm hiểu các lựa chọn và chọn phương án thích hợp nhất cho quý vị.

ECHO

CÁC SỰ KIỆN

Gặp gỡ các phát ngôn viên cộng đồng ECHO tại các sự kiện về sức khỏe, an toàn và ngoại tiếp trong phạm vi khu vực Twin Cities.

Promote ECHO

QUẢNG BÁ ECHO

Giúp giới thiệu về các nguồn thông tin trợ giúp cũng như dịch vụ của ECHO cho các cộng đồng không thông thạo Anh ngữ ở khắp mọi nơi.

Become an ECHO Partner

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Hợp tác với ECHO để cung cấp thông tin quan trọng trong trường hợp khẩn cấp và thông tin giáo dục cho những người không thông thạo Anh ngữ.

Sponsor an ECHO Program

TÀI TRỢ CHO MỘT ĐỀ TÀI

Có nhiều cơ hội tài trợ để đài thọ cho các đề tài liên quan tới sức khỏe và an toàn, hòa nhập cộng đồng và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. Hãy tìm hiểu thêm.