Liên hệ với chúng tôi

Để mời ECHO tham dự một hoạt động kỷ niệm cộng đồng hoặc hội chợ y tế, để có một DVD bản sao một chương trình ECHO TV, hoặc để biết thêm thông tin về ECHO Email, Phone, TV hoặc Web, hãy liên hệ với:

ECHO (Emergency and Community Health Outreach)
C/o Association of Minnesota Counties
125 Charles Avenue
Saint Paul, MN 55103

651-789-4342
[email protected]