NHIỆM VỤ

 Nhiệm vụ của ECHO là tận dụng các mối quan hệ hợp tác để cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe, an toàn, thông tin trong trường hợp khẩn cấp và hòa nhập cộng đồng nhằm giúp đối tượng dân số đa dạng và đang thay đổi nhanh chóng hơn bao giờ hết hòa nhập và và thành công trong cộng đồng.

TẦM NHÌN

Tất cả mọi người đều nhận được thông tin đầy đủ và hợp lý để giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng!

LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG

2004

Các cơ quan bảo vệ an toàn và sức khỏe công cộng cấp địa phương và tiểu bang đã thành lập tổ chức ECHO Minnesota dưới dạng dự án hợp tác để đáp ứng nhu cầu về thông tin khẩn cấp, thông tin hướng dẫn bảo vệ an toàn và sức khỏe ngày càng cao của các cộng đồng không thông thạo Anh ngữ đang phát triển rất nhanh ở tiểu bang Minnesota.

Một chục nhà lãnh đạo cộng đồng song ngữ đã trở thành nhóm phát ngôn viên cộng đồng đầu tiên của ECHO, đưa các thông tin quan trọng tới cho các cư dân Phi Châu, La-tinh và Đông Nam Á.

ECHO cùng hợp tác với St. Paul Neighborhood Network - SPNN (Mạng Lưới Khu Phố St. Paul - SPNN) và Twin Cities Public Television - tpt (Truyền Hình Công Cộng vùng Twin Cities - tpt) để giới thiệu chương trình ECHO TV (Truyền Hình ECHO) dưới dạng chương trình nhiều tập đầu tiên và duy nhất tại Hoa Kỳ, chuyên giới thiệu các chương trình đa ngôn ngữ về sức khỏe, an toàn, hòa nhập cộng đồng và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với trường hợp khẩn cấp.

2005

ECHO Web (Trang Web ECHO) được đưa vào sử dụng dưới dạng thư viện trực tuyến với các nguồn thông tin đa ngôn ngữ trên nhiều phương tiện truyền thông, với hơn 70 đề tài liên quan tới sức khỏe, an toàn và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với trường hợp khẩn cấp.

2006

ECHO Phone (Điện Thoại ECHO) được thành lập với sự trợ giúp của các đối tác ECHO trong các cơ quan an toàn và sức khỏe công cộng tại địa phương dưới dạng đường dây tin tức thâu âm sẵn gọi miễn phí đầu tiên trên toàn tiểu bang, cung cấp nhiều lời khuyên về bảo vệ sức khỏe an toàn theo mùa bằng nhiều ngôn ngữ.

2007

ECHO được tạp chí quốc gia Health Affairs (Sự Vụ Y Tế) nhận định là có các phương thức hoạt động hiệu quả nhất và được ghi nhận về các phương thức hoạt động hứa hẹn theo đánh giá của trường Drexel University (Trường Đại Học Drexel) và University of Minnesota’s Center for Infectious Disease Research and Policy – CIDRAP (Trung Tâm Chính Sách và Nghiên Cứu Bệnh Truyền Nhiễm thuộc Trường Đại Học Tổng Hợp Minnesota - CIDRAP) củng cố thêm uy tín của chúng tôi với tư cách là tổ chức hàng đầu thế giới về các phương tiện truyền thông về sức khỏe và an toàn đa ngôn ngữ, đa văn hóa.

2008

ECHO mở rộng mô hình hoạt động, đa dạng hóa thành phần ban giám đốc và trở thành một tổ chức bất vụ lợi theo diện 501(c)3. 

Để đáp ứng yêu cầu của các nhà lãnh đạo cộng đồng và các cộng đồng văn hóa đang phát triển, ECHO đã thêm nội dung chương trình về hòa nhập cộng đồng để giúp những người mới đến Hoa Kỳ thích nghi với cuộc sống ở Minnesota.

ECHO trao ngân khoản trợ cấp từ các tổ chức hàng đầu, trong đó bao gồm cả Otto-Bremer, để đài thọ thiết lập Kế Hoạch Chiến Lược ba năm nhằm tạo nền tảng phát triển trong tương lai.

ECHO nhận được ngân khoản trợ cấp quốc gia của Hiệp Hội Robert Wood Johnson để thúc đẩy quan hệ hợp tác, tìm hiểu các nội dung chương trình mới và sáng tạo tìm ra những cách hiệu quả để cung cấp thông tin về sức khỏe và an toàn cho các nền văn hóa. 

ECHO TV (Truyền Hình ECHO) đã bắt đầu phát sóng trên toàn tiểu bang.

2009

ECHO xuất bản Emergency Operations Plan (Kế Hoạch Hoạt Động Trong Trường Hợp Khẩn Cấp), chính thức hóa các thủ tục ứng phó trong trường hợp khẩn cấp và tạo nền tảng cho các dịch vụ ứng phó khẩn cấp trong tương lai.

Clay County Public Health (Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Clay) bắt đầu đưa ECHO vào hoạt động để cung cấp các nguồn thông tin đa ngôn ngữ về an toàn sau Trận Lụt Sông Hồng – ECHO cũng hợp tác với Minnesota Department of Health (Sở Y Tế Tiểu Bang Minnesota) để biên soạn các nguồn thông tin về bệnh cúm H1N1 bằng 12 ngôn ngữ.

Số lượng truy cập ECHO Web (Trang Web ECHO) tăng hơn 200% kể từ năm 2008.

Qua các mối quan hệ hợp tác mở rộng với các đài radio tại cộng đồng, hệ thống radio ECHO đã được đưa vào sử dụng để cung cấp thông tin quan trọng về H1N1 bằng 12 ngôn ngữ cho các cộng đồng đa dạng trên toàn tiểu bang.