Meel fiican, oo amaan ah oo lagu noolaado

“Meel Fiican, oo amaan ah oo loogu Noolaado” Waxad xaq u leedahay inaad degto meel walba oo aad doonaysid inaad ku noolaato hadii aad awoodi kartid kirada iyo buuxinta mudada liiska ah ee aad saxeexdo. Meelkasta oo ay tahay halka aad dooratay inaad degto, waxa jira xuquuq aad leedahay iyo masuuliyad adiga ku saran labadaba. Adiga oo kiraystaha ah iyo Mulkiilaha aqalka leh labadiinaba waajib gaar ah ayaa idin saaran. Marka aad labadiinuba kasoo baxdaan waajibkiina aqalka kirada ahi wuxu noqdaa meel amaan ah oo ay qoysasku si farxad leh ugu noolaan karaan. Caawimo ayaa diyaar kuu ah hadii aad u baahatid inaad dacwooto ama aad hesho aqal aad ku noolaato, la xidhiidh Fair housing ama Sinaanta Guryaha si laguu caawiyo. Waxa jooga dad luuqadaada ku hadla.

Keywords: 
Meel fiican, oo amaan ah oo lagu noolaado