Jump menu contains no items!

Dhibee Gifiraa ykn Measles irraa, maatii keessan tiksaa

Gifirri ykn measles jechuun, dhibee hamaa biyyoota hedduu Afirikaa, Aawurooppaaf, Eeshiyaa keessa tamsa’ee jirudha. Yoo armaan dura talaallii gifiraa fudhattan ykn dhibee kanaan qabamtan malee, namni amna deemu marti talaallii gifiraa  fudhachuu qaba.

Keywords: 
children, vaccine, travel, measles, plane, africa