Jump menu contains no items!

ປະກາດກຽ່ວກັບກັບການບໍຣິການປະຊາຊົນ : ນ້ຳທ່ວມ

 

ພວກເຣົາ ມັກຊີ່ເຫັນເລື້ືອຍໆ ຢູ່ຮັຖມິນນີໂຊຕາ : ນ້ຳທ່ວມ ຫລັງຈາກຝົນຕົກໜັກ ຫຼື ໃນລະດູ ໃບໄມ້ປົ່ງ ເມື່ອຫິມະເປື່ອຍ.

ຫົວຂໍ້ເລື້ອງ:

 

 

 

ປະກາດກຽ່ວກັບກັບການບໍຣິການປະຊາຊົນ : ນ້ຳທ່ວມ                                                                                             

Audio    ອ່ານເບິ່ງບົດຄວາມ


 

ອາຫານ - ສຂຸ ະພາບ ແລະຄວາມປອດພຍັ ເບອື້ ງຕນົ້

 

Audio

ສາຍດ່ວນແອັກໂກ້    ອ່ານເບິ່ງບົດຄວາມນ້ຳຖ້ວມ - ການທໍາຄວາມສະອາດເບື້ອງຕົ້ນ 

 

Audio

ສາຍດ່ວນແອັກໂກ້    ອ່ານເບິ່ງບົດຄວາມ


 

ນ້ຳຖ້ວມ - ການກັບຄືນເຂົ້າເຮືອນຂອງທ່ານ 

Audio

ສາຍດ່ວນແອັກໂກ້    ອ່ານເບິ່ງບົດຄວາມ

 

 

ນ້ຳຖ້ວມ - ຄວາມປອດພັຍພື້ນຖານດ້ານອາຫານ 

ສາຍດ່ວນແອັກໂກ້    ອ່ານເບິ່ງບົດຄວາມ

 

 

Keywords: 
water, river, flooding, flood, flood safety, flash