Jump menu contains no items!

ECHO DVDs (ດີວີດີແອັກໂກ້)

ECHO DVDs (ດີວີດີແອັກໂກ້) ໄດ້ຮັບການເປີດເບີ່ງຢູ່ເລື້ອຍໆ, ແຈກຢາຍ, ເຜີຍແຜ່ຢູ່ຫ້ອງຮຽນ, ຄລີນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ. ແອັກໂກ້ຢາກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ພັນທະມິດ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນແລະຄົນອື່ນໆ ໃຫ້ແບ່ງປັນລາຍການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ທຸກໆຄົນທີ່ທ່ານເຫັນວ່າອາດຈະເປັນປະໂຍດກັບເຂົາເຈົ້າ.

ລາຍການທີວີມີຕະຫຼອດລະດູຂອງ ECHO TV (ທີວີແອັກໂກ້) - ມີເຖິງ 12 ລາຍການ ໃນ 7 ພາສາ (ອັງກິດ, ມົ້ງ, ຄະແມ, ລາວ, ໂຊມາລີ, ສະເປນ ແລະ ວຽດນາມ) ມີຈຳໜ່າຍຢູ່ໃນຮູບແບບດີວີດີ. ມີອີກທາງເລືອກ, ຫົວຂໍ້ສະເພາະເລື່ອງໃດໜື່ງອາດຈະມີຈຳໜ່າຍໃນຮູບແບບດີວີດີເຊັ່ນກັນ.

ເພື່ອສັ່ງຊື້ ECHO DVDS (ດີວີດີແອັກໂກ້) ທາງອິນເຕີເນັດອອນລາຍ, ກົດບ່ອນນີ້.

ເພື່ອຫາຂໍ້ມູນການຮັບດີວີດີຟຣີ (ບົນພື້ນຖານຄວາມຈຳເປັນ), ໂທຣ ຫຼື ອີເມລ ຫາ ແອັກໂກ້ ທີ່ໝາຍເລກ 651.789.4342 ຫຼື ອີເມລ [email protected]