Current Show

Child and Teen Checkups pab tau me nyuam noj qab nyob zoo

Zoo leej niam leej txiv, tu tej me nyuam hlob mos nyoos thaum yau txog thaum tiav niam tiav txiv. Child thiab Teen Checkups muaj kev pab qhia tiv thaiv mob nkeeg rau cov menyuam muaj cai txais tau (eligible) kev qhia pub dawb.

Kws kho mob yuav kuaj menyuam kev loj hlob – lub cev zeej txhiaj kev loj hlob, lub hlwb kev xeev xav (mental), lub hlwb kev txob txhawj (emotional), thiab kuaj kaus hneev. Child thiab Teen Checkups tsoom tub ntxhais ua dej num muaj feem pab nrhiav chaw kuaj mob, pab teem sij hawm kho mob, pab nrhiav tsheb thauj mus kho mob thiab lwm yam kev pab cuam nyob hauv lub zej  zog.

Cov Txhawb Zaj no yog Anoka County, Dakota County, and Ramsey County Child and Teen Checkups.

Keywords: