Xa Tshuaj Tuaj

LUS CEEB TOOM TSEEM CEEB RAU ZEJZOS 

Hnub Sunday lub tsib hlis ntuj hnub tim 6, yog koj nyob cov zipcode 55101,  55102, 55411, thiab 55422, koj yuav txais ib taub tshuaj qhuav hauv koj lub mailbox. 

 

Operation Medicine Delivery logo

Nov yog ib feem ntawm kev sim, hu ua “Xa Tshuaj Tuaj,” kom paub seb tshuaj xa tuaj txog pejxeem tej tsev sai npaum licas thaum muaj xwmtxheej ceev.

 

Tsis muaj xwmtxheej ceev tamsim no, tabsis kev sim zaum no yuav pab kom tsev xa ntawv, tseem fwv thiab zejzos paub npaj kom txhij – tsam ho muaj xwm txheej ceev.

 

PEB YAM TSEEM CEEB YUAVTSUM NCO QAB

1 - Tsis muaj tshuaj hauv cov taub tshuaj no.

2 - Nov yog sim xwb.

3 - Muab khaws cias coj mus zom dua (recycle). 

 

Yog xav paub ntxiv saib hauv http://www.health.state.mn.us/oep/postal.html. Yog xav paub ntxiv ua lus Mev, lus Hmoob, lus Xamalias, lus Nyablaj, lossis lus Kasliam saib hauv echominnesota.org (lossis hu rau 888.883.8831 tom qab lub plaub hli ntuj hnub tim 22, 2012).

 

TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE WITH "OPERATION MEDICINE DELIVERY": Your feedback is very valueable to us, please take a short survey here.

Keywords: 
exercise, test, OMD, Operation Medicine Delivery, postal, minneapolis, 55101, 55102, 55411, 55422, medicine bottle