Koj Yeej Pab Tau Kev Txhim Kho Fai Kho Mob

Neeg yeej nrhiav tshuav kev txhim kho lub neej kom zoo zuj zus, kom muaj kev nyab xeeb, kom muaj kev fauj xeeb, thiab kom nyob kab ntsab, nrog kev kho tau mob zoo. Tsoom kws kho mob nrhiav tshuav kev txhim kho kev kho mob nkeeg, tsim tshuaj tua kab mob, kis tshiab kho mob, thiab tsim koov cij lij (technology) los nrog txhim kho neeg lub neej.


Kev tshawb fawb txhim kho fai kho mob yog ib qho nyuaj kawg yog tias tsis muaj neeg xws li koj, los koom tes nrog. Kev kho mob yuav zoo zuj zus, yog kev siv-sim lub tswv yim kho mob tshiab los kho neeg. Txhua leej neeg lub cev siv tshuaj tsis thooj xws vim nyias txawv nyias thaum siv tshuaj kho. Vim li no thiaj tshawb fawb kom tau qhov txawv ntawv los mus txhim kho kev kho mob.


Koj muaj feem pab tau kev txhim kho mob, rau sawv daws thaum koj koom tes nrog kev tshawb kawm rau fai kawm kho mob.

This program is available in EnglishHmongKarenKhmerSomali and Spanish

Keywords: 
health, healthcare, research, medical, study, clinical, trial, researcher