Tshaj Tawm rau Zej Tsoom: Txog Dej Nyab

 

Minnesota muaj dej nyab heev – yog los nag hlob, los te yaj thaum ntuj tshiab tawm, yuav ua rau dej huam nyab zej zog tau.

Lub hauv paus:

 

 

Tshaj Tawm rau Zej Tsoom: Txog Dej Nyab                                                                   

Audio    Nyeem cov lus

 


Dej nyab: Faj seeb tiv thaiv

Audio    Nyeem cov lus

ECHO Xov Tooj    Nyeem cov lus

 


Dej nyab: Tu tsev

>

Audio    Nyeem cov lus

ECHO Xov Tooj    Nyeem cov lus

 


Dej nyab: rov los tsev

Audio    Nyeem cov lus

ECHO Xov Tooj    Nyeem cov lus

 

 

Dej Nyab –Khoom Noj Nyab Xeeb

 ECHO Xov Tooj    Nyeem cov lus

 

 

 

Keywords: 
water, river, flooding, flood, flood safety, flash