Kev Npaj Zaub Mov Kom Siav Zoo

Sijhawm thiab qhov cub kub kom zaub mov siav yog ib yam tseemceeb. Ua raws li no.

Keywords: 
ua zaub mov noj, noj qab haus huv, tu chav kom huv, ntxuav tes