Chaw Huv thiab Khoom Huv

Tu koj lub tsev ua noj thiab koj tej khoom siv yog ib yam tseemceeb.

Keywords: 
noj qab nyob zoo, ntxuav tes, tus chaw kom huv, kev npaj zaub mov