Tsav Tsheb Kom Txhob Ntsib Teeb Meem

“Tsav Tsheb Kom Txhob Ntsib Teeb Meem” Number. 1. Yuav tsum sia siv txhua zaus! Cov neeg nrog caij yuav tsum sia siv kom haum lossis cov menyuam me yuav tsum zaum lub rooj “car seat.” 2. Xyuam xim! Tsis pub muaj ib yam da b tsi cuam tshuam hauv lub tsheb thiab sab nrauv. 3. Khiav raws txoj cai! Khiav kom raws t xoj cai thiab khiav kom haum txoj kev. 4.Qaug cawv txhob tsav tsheb! Tsis txhob tsav tsheb thaum qaug cawv lossis qaug tshuaj.

Keywords: 
safety, drive, driving, seat belts, wreck, accident, car, auto, crash, license, kev tiv thaiv, tsav tsheb, siav siv thaum caij tsheb, tsheb sib tsoo, tsheb, sib tsoo, lais xee