Tiv Thaiv Kom Txhob Raug Dej Kub Hlab Nyob Hauv Tsev

Saib cov mivnyuas zoo txhob pub txaav ze tej kua los tej dlej kub huv tsev yog qhov kws tseem ceeb tshaaj ntawm kev tiv thaiv kuam txhob raug dlej kub hlaab.2. Xyuam xwm thaum ua zaub mov noj yog ib yaam tiv thaiv kuam txhob raug dlej kub hlaab. 3. Ncu ntsoov muab tej cuab yeej hab tej dlej kub tso “chaw sab hab dleb” kua minyuas ncaav tsi cuag txha j tsi raug dlej kub hlaab.

Keywords: 
Emergency, fire, burn, ambulance, first aid, prepared, hospital, ceeb toom kev kub ntxhov, hluas taws, kub, tsheb thauj neeg mob, npaj, hoo maum