Rog Dhau thiab Kev Noj Qab Nyob Zoo

Koj puas paub hais tias yog koj rog dhau ua rau koj muaj mob ntau yam thiab tuag ntxov? Qhov zoo tshaj ces txuag yus lub cev kom txhob rog thiaj ua rau yus noj qab nyob zoo.Zoo dua txhob noj tej zaub mov muaj roj, yuav tsum noj cov zaub mov kom muaj zaub, muaj xiv hmab txiv ntoo.Ua neeg nquag plias Siv ntaiv tsis txhob caij lub fais fab elevator,yog mus tej qhov ze yuav tsum mus ko taw txhob caij tsheb.Yog xav paub ntau ntxiv txog kev kom noj qab nyob zoo, mus rau www.echominnesota.org.

Keywords: 
health, children, food, adults, kids, obesity, fat, weight, kev noj qab haus huv, menyuam, zaub mov, menyuam hluas, rog, roj, hnyav