Mercury Yuav Ua Li Cas Tau Rau Koj Kev Noj Qab Haus Huv?

1. Kua hlau mercury yog ib yaam khoom tsi zoo kws muaj nyob ntawm tej fuab cua hab dlej hab dlhau moog nyob rua huv tej ntseg peb noj. 2. Noj nqaj ntseg yog ib yaam zoo heev, tab sis vim muaj kua hlau mercury nyob rua tej cov ntseg, peb yuav tau saib tuab zoo saib peb noj hom ntseg twg hab noj ntau npaum caag. 3. Siv koom teg paab kuas xob muaj kua hlau mercury nyob puag ncig peb lug ntawm kev coj tej qhov muag teeb kws lig dlawb dlawb hab tej koob ntsuag saib puas kub cev lug rua tej khoom vaaj khoom tsev kws yuav muaj teeb meem (“hazardous waste sites”) coj moog pov tseg rua tej chaw kws luas yeej teem tseg pov tej khoom ntawd.

Keywords: 
sick, food, illness, food poisoning, fish, mercury, cooking, seafood, kua txhuas, zaub mov, muaj mob, noj zaub mov txhaum, ntsev, ua zaub mov noj, koom nruab deg